Consulta de Convocatòries

Estades en centres de recerca
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 01/06/2016
Fitxer Bases Convocatòria beca Iberoamèrica-Santander Investigació / UdL Imprès sol·licitud Bases Generales del Programa 'Becas Iberoamérica. Santander Investigación'. Convocatòria 2016-2017 Modificació punt 5 de la convocatòria UdL Llista provisional candidats/tes admesos i exclosos a convocatòria UdL 871 Llista definitiva persones admeses i excloses a convocatòria 871 Proposta d'acord de la Comissió d'Avaluació Acord de la Comissió de Recerca de 12_07_2016
'Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Universitat de Lleida'. El Banco de Santander ofereix ajuts per a la mobilitat i intercanvi de joves professors/res i investigadors/res i alumnes de doctorat entre universitats i centres d'investigació iberoamericans. En virtut del document d'adhesió a l'esmentat programa la UdL s'encarregarà de la gestió d'una beca per ser adjudicada a un membre del PDI o a un estudiant de doctorat.  
Codi 0871
Destinatari Tal com es descriu a les bases generals de la convocatòria, el programa es dirigeix al PDI i als estudiants de doctorat de la UdL. El PDI ha de ser menor de 35 anys preferiblement i ha d'estar vinculat funcionarial o contractualment a la UdL, aquest nomenament o contracte ha d'estar en vigor durant el període en el que es realitzi l'estada d'investigació a la que la beca es destina. S'ha d'acreditar aquesta condició en el període de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el període d'execució del projecte. Els estudiants de doctorat han d'acreditar que estan matriculats a la UdL durant el període de sol·licitud de la beca i durant el període de l'estada d'investigació a la que es destina aquesta beca. 
Temàtica El Programa 'Becas Iberoaméica. Santander Investigación' és un nou projecte amb el qual es pretén reforçar la mobilitat i intercanvi de joves professors i investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres d'investigació iberoamericans. La finalitat de les beques es promoure l'actualització del nivell de coneixement dels participants, l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes, l'establiment o consolidació de vincles entre equips d'investigació i reunir informació addicional i específica necessària per als estudis o investigacions que estiguin realitzant els destinataris.  
Publicació  
Data Límit presentació 30/06/2016
Data termini intern 30/06/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Qualsevol registre de la Universitat de Lleida
Acrònim
Observacions La UdL gestionarà una única beca. L'import unitari serà de 5.000,00 € finançat pel Banco Santander. L'objectiu de la dotació econòmica és cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció del beneficiari, associades a la seva estada a la institució de destí. D'acord amb la convocatòria, els països de destí poden ser: Nicaragua, República Dominicana, Xile, Puerto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Hondures, Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic,Perú, Portugal, Veneçuela, Cuba, Guatemala, Panamà. La durada mínima de l'estada és de 2 mesos per al PDI i de 4 mesos per als estudiants de doctorat i s'ha de dur a terme entre l'1 de setembre de 2016 i fins al 30 de juny de 2017. El projecte a desenvolupar consistirà en un treball d'investigació o transferència de coneixement, no es consideraran vàlides les estades estrictament de docència. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns