Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 01/07/2016
Fitxer Bases Convocatòria Convocatoria (castellano) Imprès sol·licitud català Impreso solicitud (castellano) Resolució modificació punt 3 de la convocatòria
Convocatòria d'ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació i ajuts Jade Plus per a l'any 2016. Noves concessions 
Codi 0874
Destinatari Podran sol·licitar aquest ajut els titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i que no tinguin el títol de doctor o doctora.
La data de finalització dels estudis de la llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica, diplomatura o grau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2008.  
Temàtica L’objecte de la convocatòria és concedir ajuts en règim de contracte per a prosseguir estudis de doctorat fins a tres anys consecutius. Els ajuts podran renovar-se fins un màxim de dos vegades consecutives amb una durada total de fins a tres anys en les mateixes condicions que ofereix la Direcció General de Recerca.  
Publicació BOU 174, de 29 de febrer 2016. Acord 38/2016
Data Límit presentació 15/09/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser igual o superior a 7 (escala d'1 a 10) calculada d'acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003 de 5 de setembre.
En cas que es lliuri la sol·licitud al Registre en suport paper, també s'haurà de lliurar per correu electrònic una còpia en format PDF de la mateixa sol·licitud i de tota la documentació annexa a l'adreça de correu electrònic següent: ajuts.recerca@udl.cat  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns